Terms
 
 

| English | Dansk | Deutsche | Français |

 
English:    
  The following terms apply to trading on the Baan Denmark e-Shop.  
 1. Online trading:
  When shopping in the e-Shop, an invoice is sent to be paid before your order is initiated.
  750 baht is expected for shipping and packaging of your products.
  Overpaid will be transferred to your account.
  Following order, your account balance will be deducted.
   
 2. Your account:
  You can check your balance in your account at any time.
  as the first priority, it is important to state that Baan Denmark is NOT a bank ..
  But therefore we still give a small gain in the form of an interest rate of 0.5% (however, a maximum of 10,000 bant)
  Conversely, there is a minus in your account, an interest return of 4% is expected
  In addition, it is important to state that it is NOT Baan Denmark's responsibility to inform about any inside / outstanding on your account.
   
 3. Scams:
  If you try to delete tracks.
  The current account, it can be stated that it can NOT be deleted.
  If you have tried to delete your personal information, you can easily do so.
  RUNNING FROM HIS RESPONSIBILITY IS CRIMINAL.
  The entire website is backed up every single day both by the domain provider in Denmark and on our server here in Thailand.
  So do not think that you can lace us.
   
 4. Money transfer:
  If you send money to your account, we want this to happen in connection with your order.
  the face value of the order must of course be covered.
  if you then want to submit more money than the face value, you are of course welcome to.
  It will be deducted from your next order.
 
Dansk:    
  Følgende vilkår er gældende for handel på Baan Denmark e-Shoppen.
 1. Online handel:
  Ved handel i e-Shoppen sendes der en fakture der skal betales før din bestilling bliver igangsat.
  Der er påregnet 750 baht til fragt og pakning af dine produkter.
  For meget betalt vil blive overført til din konto.
  Følgende bestilling vil din saldo på kontoen blive modregnet.
   
 2. Din konto:
  Du kan til enhver tid tjekke din saldo på din konto.
  som første priotet er det vigtigt at oplyse, at Baan Denmark IKKE er en bank..
  Men derfor giver vi stadig en lille gevinst i form af en rente på 0,5% (dog maks på til 10.000 bant)
  Omvendt er der minus på din konto påregnes en rente afkast på 4%
  Yderligere er den væsentlig at oplyse at det IKKE er Baan Denmarks ansvar at oplyse om eventuelle inde / udestående på din konto.
   
 3. Svindel:
  Forsøger man på af slette spor.
  Det værende konto, kan det oplyses at den IKKE kan slettes.
  Hvis du prøvet på at slette dine personlige oplysninger, kan du sagtens gøre det.
  MED at løbe fra sit ansvar er strafbart.
  Der tages backup af hele hjemmesiden hver eneste dag både hos udbyderen af domænet i Danmark, og på vores server her i Thailand.
  Så lad være med at tro at du kan snører os.
   
 4. Penge overførsel:
  Sender du penge til Din konto, ønsker vi at er sker i forbindelse med din bestilling.
  bestillingens pålydende skal selvfølgelig dækkes.
  om du så vil indsende flere penge end det pålydende, er du selvfølgelig velkommen til.
  Det bliver fratrukket din næste bestilling.
 
Deutsche:    
  Die folgenden Bedingungen gelten für den Handel im Baan Denmark E-Shop.
 1. Onlinehandel:
  Beim Einkauf im E-Shop wird eine Rechnung gesendet, die vor Beginn Ihrer Bestellung bezahlt werden muss.
  Für den Versand und die Verpackung Ihrer Produkte werden 750 Baht erwartet.
  Überbezahlt wird auf Ihr Konto überwiesen.
  Nach der Bestellung wird Ihr Kontostand abgezogen.
   
 2. Ihr Konto:
  Sie können Ihr Guthaben jederzeit auf Ihrem Konto überprüfen.
  Als erste Priorität ist es wichtig festzustellen, dass Baan Dänemark KEINE Bank ist.
  Daher geben wir dennoch einen kleinen Gewinn in Form eines Zinssatzes von 0,5% (jedoch maximal 10.000 Baht).
  Umgekehrt gibt es ein Minus auf Ihrem Konto, eine Zinsrendite von 4% wird erwartet
  Darüber hinaus ist es wichtig anzugeben, dass es NICHT in der Verantwortung von Baan Denmark liegt, über interne / ausstehende Beträge in Ihrem Konto zu informieren.
   
 3. Betrug:
  Wenn Sie versuchen, Titel zu löschen.
  Das Girokonto kann angegeben werden, dass es NICHT gelöscht werden kann.
  Wenn Sie versucht haben, Ihre persönlichen Daten zu löschen, können Sie dies problemlos tun.
  AUS SEINER VERANTWORTUNG ZU LAUFEN IST KRIMINAL.
  Die gesamte Website wird jeden Tag sowohl vom Domain-Anbieter in Dänemark als auch auf unserem Server hier in Thailand gesichert.
  Denken Sie also nicht, dass Sie uns schnüren können.
   
 4. Überweisung:
  Wenn Sie Geld auf Ihr Konto überweisen, möchten wir, dass dies im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung geschieht.
  Der Nennwert der Bestellung muss selbstverständlich gedeckt sein.
  Wenn Sie dann mehr Geld als den Nennwert einreichen möchten, sind Sie natürlich herzlich willkommen.
  Es wird von Ihrer nächsten Bestellung abgezogen.
 
     
Français:    
  Les conditions suivantes s'appliquent aux transactions sur la boutique en ligne Baan Denmark.
 1. Trading en ligne:
  Lors de vos achats dans la boutique en ligne, une facture est envoyée pour être payée avant le lancement de votre commande.
  750 bahts sont attendus pour l'expédition et l'emballage de vos produits.
  Le trop-payé sera transféré sur votre compte.
  Suite à la commande, le solde de votre compte sera déduit.
   
 2. Votre compte:
  Vous pouvez vérifier votre solde sur votre compte à tout moment.
  comme première priorité, il est important de préciser que Baan Denmark n'est PAS une banque.
  Mais donc on donne quand même un petit gain sous la forme d'un taux d'intérêt de 0,5% (cependant un maximum de 10000 baht)
  À l'inverse, il y a un moins dans votre compte, un retour d'intérêt de 4% est attendu
  En outre, il est important de préciser qu'il n'est PAS de la responsabilité de Baan Denmark d'informer sur tout solde / impayé sur votre compte.
   
 3. Escroqueries:
  Si vous essayez de supprimer des pistes.
  Le compte courant, on peut affirmer qu'il ne peut PAS être supprimé.
  Si vous avez essayé de supprimer vos informations personnelles, vous pouvez le faire facilement.
  COURIR DE SA RESPONSABILITÉ EST CRIMINEL.
  L'ensemble du site Web est sauvegardé chaque jour à la fois par le fournisseur de domaine au Danemark et sur notre serveur ici en Thaïlande.
  Alors ne pensez pas que vous pouvez nous lacer.
   
 4. Transfert d'argent:
  Si vous envoyez de l'argent sur votre compte, nous souhaitons que cela se produise dans le cadre de votre commande.
  la valeur nominale de la commande doit bien entendu être couverte.
  si vous souhaitez ensuite soumettre plus d'argent que la valeur nominale, vous êtes bien sûr le bienvenu.
  Il sera déduit de votre prochaine commande.
 
     
 
Visits mukdaharn.com: 99603

 

Visits: 2